Menestyäkseen alueet ja niillä toimivat organisaatiot tarvitsevat kasvun mahdollisuuksia sekä uutta liiketoimintaa ja jalostusarvon lisäämistä. Organisaatioiden innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä osaamisalueiden yhdistäminen ovat edellytyksistä synnyttää uutta palveluliiketoimintaa ja tukea työllisyyttä. Liikunnan ja luonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat. Niiden hyödyntäminen työelämän laadun parantamisessa ja liiketoiminnassa on kuitenkin vielä liian vähäistä mahdollisuuksiin nähden. Luonnollisesti Ulkona -hanke vahvistaa luonnosta ja liikunnasta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2015-31.1.2017.

Hankkeen tavoitteet

 1. Luoda luonto- ja liikuntapalveluihin erikoistunut yhteistyöverkosto.
 2. Lisätä hankkeessa mukana olevien toimijoiden osaamista koulutusten ja osaamisen jakamisen kautta.
 3. Luodaan Aulangolle ja Ahvenistolle sisältöä palveluiden ja tapahtumien muodossa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat maakunnan pk-yritykset sekä muut organisaatiot henkilöstöineen.

Hankkeen toimenpiteet

 • Kootaan toimijat yhteistyöhön.
 • Järjestetään verkostotapaamisia.
 • Opitaan hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista.
 • Mietitään vaihtoehtoja yhteiseen markkinointiin.
 • Toteutetaan koulutus- ja valmennuskokonaisuus.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan uusia tapahtumia, palveluita ja palvelukokonaisuuksia (pilotteja).

 

Hankkeen tavoiteltavat tulokset

 • Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy pohja uudelle luontoa, liikuntaa sekä niiden hyvinvointivaikutuksia hyödyntävälle klusterille, joka toimii hankkeen päätyttyäkin tiiviissä yhteistyössä kehittäen edelleen yhteistyötään ja toimintaansa.
 • Hankkeen tuloksena saadaan koottua tietoa kasvavan ja potentiaalisen alan toimijoista sekä heidän palvelutarjonnastaan ja kehittämistarpeistaan.
 • Toimijoiden yhteistyö on lisääntynyt ja heillä on käytössään yhteistyöverkostot sekä alueellisesti että kansallisesti.
 • Hankkeen tuloksena palveluntarjoajien strateginen osaaminen on lisääntynyt.
 • Toimialalla on nähtävissä selvää kasvuhakuisuutta ja alueen monipuolisten resurssien ja potentiaalin entistä parempaa hyödyntämistä.
 • Hankkeen tuloksena on syntynyt uusia ja paranneltuja yhteistyömuotoja, palveluita/tuotteita sekä palvelu-/tuotekokonaisuuksia.
 • Hankkeen aikana toimijoiden valmiudet innovaatiotoiminnan systemaattiselle hyödyntämiselle paranevat.
 • Hankkeen tuloksena elinkeinosektori on organisoidumpi sekä koordinoidumpi ja se huomioidaan yhteistyöverkostoissa paremmin.
 • Luontoalueiden vetovoimaisuus on lisääntynyt. Alueet toimivat luontaisina innovaatioalustoina yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyölle, tuote- ja palveluinnovaatioille sekä kokeiluille.
 • Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet on huomioitu entistä paremmin.

Hankkeen rahoitus

Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto, välittäväviranomainen Hämeen liitto.

Lisätietoja hankkeesta

Anu Saarinen
anu.saarinen@lastenliikunnantuki.fi
Puh. 040 9052908

Juha Liedes
juha.liedes@lastenliikunnantuki.fi
Puh. 0400 744 840

luonnollisesti ulkona